Borgensman

Borgensman är den som går i god för någon som vill ta ett lån, vilket betyder att borgensmannen åtar sig gäldenärens skyldighet att fullgöra ett åtagande eller betala en skuld om inte gäldenären kan eller vill det. Borgensmannen ställer alltså inte upp med någon säkerhet, utan åtar sig istället att fullfölja den skyldighet som gäldenären har. 

 

Åtar man sig att bli borgensman kan det påverka ens egna möjligheter att själv bli beviljad ett lån.